Vier grondeigenaren hebben samen met de Natuur- en Landschapsvereniging Gilze en Rijen, de Uilen- en Weidevogelwerkgroep, Brabants Landschap, Waterschap Brabantse Delta, gemeente Breda en gemeente Gilze en Rijen een plan gemaakt om 5 hectare nieuwe natuur en klimaatbuffer te maken bij buurtschap Langereit in het buitengebied van Gilze. Het college stelt de gemeenteraad voor om financieel bij te dragen aan het natuurherstel.

De Gilzewouwerbeek stroomt van Gilze via de Molenleij naar de Mark in Breda. Het plan is een van de plannen om het hele stroomgebied van de Gilzewouwerbeek natuurlijker en klimaatbestendig in te richten. Dat gebeurt bijvoorbeeld met hakhoutsingels, struweelrand, kruidenrijk grasland, braamstruweel en verschillende bomen. De natuurlijke inrichting moet de leefomgeving van bijvoorbeeld de kerkuil, de steenuil en de boomkikker en diverse planten verbeteren

Water vasthouden

De vroeger kronkelende Gilzewouwerbeek is in de jaren ’80 van vorige eeuw rechtgetrokken tot een diepe brede sloot en deels evenwijdig aan de verharde wegen gelegd. Het is de bedoeling om de kronkeling weer terug te brengen. Deze natuurlijke inrichting moet ook wateroverlast tegengaan en water langer vasthouden in het gebied. Dat helpt weer om droge periodes te overbruggen in de omliggende gebieden.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met de bijdrage van de gemeente, sluiten alle partners een samenwerkingsovereenkomst. De grondeigenaren vragen vervolgens de benodigde vergunningen aan. Na vergunningverlening kan worden gestart met de graaf- en grondwerkzaamheden, gevolgd door aanplant. Afhankelijk van teeltplanning, weersomstandigheden, beschikbaarheid en opdrachtverlening aan aannemers is de natuurlijke inrichting naar verwachting eind 2024 afgerond.